PROJE
HAKKINDA

Amaç:

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Genel Hedef:

MİSGEP, sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin yaratılmasını hedeflemektedir.

Ana Yararlanıcı Kurum:

Projesinin ana yararlanıcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)’dür.

Sözleşme Makamı:

Projenin sözleşme makamı ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’dır.

Proje Onay Tarihi:

Proje, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından19 Mart 2018 tarihinde onaylanmıştır.

Proje Süresi:

21 Kasım 2019 tarihinde başlayan ve 21 Kasım 2022 sona erecek projenin süresi 3 yıldır.

Proje Bütçesi:

MİSGEP’in toplam bütçesi yaklaşık 17.6 milyon avrodur.

Projenin Hedef Kitlesi:

MİSGEP’in hedef kitlesini çalışanlar, işverenler, iş güvenliği profesyonelleri, STK’lar, üniversitelerin ve mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, mesleki ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş öğretmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanları ve diğer ilgili paydaşlar oluşturmaktadır.

Proje Bileşenleri:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MİSGEP, Teknik Destek, Finansal Destek ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

1) Teknik Yardım Bileşeni

Madencilik sektöründe ve toplumdaki İSG farkındalığının ve bilgisinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri kapsayan bu bileşen altında maden çalışanlarına interaktif eğitimler ve sağlık gözetimleri; işveren eğitimleri; üniversite öğrencileri, meslek lisesi öğretmenleri, mühendis ve iş güvenliği uzmanları ile diğer ilgili paydaşlara eğitimler düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, bilgilendirme etkinlikleri, çizgi filmler, televizyona ve radyoya yönelik kamu spotları ve çok tehlikeli sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği ana temalı fotoğraf yarışması gibi toplumda güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla birçok faaliyet düzenlenmektedir. İSG mevzuatı ve uygulaması, maden çalışanları, mühendisler, öğrenciler, iş güvenliği uzmanları için faydalı verilerin yer alacağı akıllı cihazlarda kullanılabilecek İSGinfo Assist adında bir dijital uygulama hazırlanmaktadır.

Bu bileşen kapsamında ayrıca, maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili havalandırma, tahkimat, kendiliğinden yanma, güvenli davranış, kömür tozu patlaması, maden gazları gibi konularda teknik rehberler hazırlanacaktır.

Ayrıca, bu bileşen kapsamında maden işyerlerine yönelik sendika üyesi olmanın İSG açısından öneminin yer alacağı sendikalaşma raporu, maden mühendisliği bölümlerinde mevcut İSG müfredatının değerlendirme raporu gibi raporlar hazırlanarak iş sağlığı ve güvenliği literatürüne katkı sağlanacaktır.

2) Finansal Destek ve Rehberlik Bileşeni

Finansal Destek ve Rehberlik Programı, işyerlerine İSG konusunda finansal destek ve teknik rehberlik verilmesini içermektedir. Bu kapsamda, 70 işyerine iş güvenliği profesyoneli görevlendirmesi ve öncelik bu 70 işyerinden olmak üzere toplamda 3000 adet tahlisiye (maden acil durum) eğitimi verilmesi konularında finansal destek verilmektedir. Ayrıca, İSGİP kapsamında hazırlanan TS 13741- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için – Maden Sektörü Standardının bahse konu 70 işyerinden, belirlenen kriterlere göre seçilecek 15 işyerine entegrasyonu çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

3) Hibe Bileşeni

İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Bileşeni kapsamında maden ve diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işçi, işveren sendikaları, STK’lar, OSB’ler, meslek liseleri ve üniversiteler gibi çeşitli tarafların başvurduğu iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi için hibe desteği sağlanmaktadır. Hibe bileşeni kapsamında uygulanacak projelerin azami süresi 18 aydır.  Proje başına talep edilecek hibe miktarı;  asgari 75.000 Avro ve azami 200.000 avro olarak belirlenmiştir.