TEKNİK FAALİYETLER

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesinin 1. Bileşeni olan Teknik Destek kapsamında 5 Faaliyet Alanı altında 22 etkinlik gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Alanı I: Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler
Faaliyet Alanı II: Kurumsal Kapasite Geliştirme
Faaliyet Alanı III: Farkındalık Yaratma
Faaliyet Alanı IV: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar
Faaliyet Alanı V: Koordinasyon ve İş Birliği

HEDEF GRUPLARA YÖNELİK HİZMET ve EĞİTİMLER

Bu alanda, ilgili bölümlerdeki üniversite öğrencileri, mesleki ve teknik liselerdeki maden teknolojileri bölümlerindeki branş öğretmenleri, mühendisler, iş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve STK’lar dâhil olmak üzere çeşitli hedef grupların kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu alanda yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir.

Maden çalışanlarının mevcut sağlık durumu incelenip işverenler tarafından sağlanan sağlık denetimiyle ilgili mevcut uygulamaları ve gereksinimleri analiz etmek amacıyla 10.000 maden çalışanına sağlık gözetimi hizmeti sağlanacaktır.

Sağlık gözetimleri, göğüs röntgeni, biyokimya, işitme, solunum fonksiyon ve tam kan sayımı testlerini içerecektir. Çalışanlara; Akciğer radyografisi çekimi ve değerlendirilmesi, iki okuyuculu ILO Pnömokonyoz Dijital Göğüs Radyografisi Değerlendirmesi, Solunum Fonksiyon Testi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Değerlendirmesi, İşitme testi ve KBB Uzmanı Değerlendirmesi, kanda AST, ALT, GGT, Kreatinin, Kan üre azotu (BUN), HbA1c ölçümü ve Toksikoloji testleri yapılması planlanmaktadır.

 

KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME

Bu alanda, ilgili bölümlerdeki üniversite öğrencileri, mesleki ve teknik liselerdeki maden teknolojileri bölümlerindeki branş öğretmenleri, mühendisler,  iş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve STK’lar dâhil olmak üzere çeşitli hedef grupların kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu alanda yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir.

Maden mühendisliği ve ilgili yer bilimleri ve proses bölümleri ile madencilik teknolojileri meslek yüksek okulu öğrencilerine, proaktif yaklaşım ve pratik uygulamalarla tasarlanan risk değerlendirme metodolojilerinin anlatılacağı eğitimler verilecektir. Planlanan bir günlük eğitimlerle 18 ilde toplam 1800 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir.

Mesleki ve Teknik Liselerdeki branş öğretmenlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden farkındalık ve teknik bilgilerinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerle toplam 135 branş öğretmenine ulaşılması hedeflenmektedir.

Mühendis ve iş güvenliği uzmanlarına yönelik bir günlük teorik ve uygulamalı teknik eğitimler verilecektir. Eğitimler öncesinde hedef grupla yapılacak Eğitim İhtiyaç Analizi sonucunda belirlenecek eğitim konuları başta olmak üzere, eğitimler kapsamında özellikle teknolojik yeraltı madenciliği uygulamaları, madencilikte iyi İSG uygulamaları, acil durumlara hazırlık için kriz yönetimi, risk değerlendirme yöntemleri ve yönetim sistemi yaklaşımı, maden işyerleri için sağlık ve güvenlik dokümanı gibi konulara değinilecektir. Bu eğitimlerle 30 ilde toplam 1800 mühendis ve iş güvenliği uzmanına ulaşılması hedeflenmektedir.

Projenin bileşenlerini tanıtmak ve maden işyerleri için İSG yönetim sistemi ve Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında seçilecek olan işyerlerinde İSG yönetim sisteminin getirilmesi amacıyla takip edilecek stratejiler konusunda proje taraflarını ve paydaşları bilgilendirmek amacıyla eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerle toplam 100 katılımcıya proje ve içerisindeki bileşenleri içeren detayların aktarılması amaçlanmıştır.

Bu eğitimlerle toplam 100 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü personelinin beş günlük eğitim programı sonunda, “Eğitici Eğitmeni” sertifikasına hak kazanabilmesi hedeflenmiştir.

 

FARKINDALIK YARATMA

Bu faaliyet alanı kapsamında, İSG konusunda farkındalık yaratacak çeşitli faaliyetler gerçekleştirecektir. Söz konusu faaliyetler aşağıdaki gibidir.
Bu faaliyet alanında farkındalık yaratma ve promosyonel malzemelerin tasarlanması, üretilmesi, basılıp dağıtılması, tanıtım videoları ve animasyonlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Çok tehlikeli sektörlerde İSG ile ilgili fotoğraf yarışması yapılacaktır. Kamuoyunun İSG konusunda farkındalığının arttırılması amacıyla, seçilen tüm fotoğrafların, Ankara’da bulunan Kongre Salonları, sergi alanları, metro istasyonları veya yüksek ziyaretçi sayısına sahip kurumsal alanlarda sergilenmesi hedeflenmiştir.

PROJE WEB SİTESİ ve SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI Bu faaliyet kapsamında projenin sosyal medya platformları ve web sitesi hazırlanmıştır. Web sitesinin temel amacı, Finansal Destek ve Rehberlik bileşeni kapsamında başvuruların alınması, duyuruların takip edilmesi, Finansal Destek ve Rehberlik bileşeni altında finansal destek alan işyerlerinin dokümantasyon kontrollerinin yapılması, eğitim faaliyetleri ve etkinliklere katılım sağlanması ve projenin ilgili çıktılarının paylaşılmasıdır. Projenin sosyal ağ platformlarını Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube oluşturmaktadır.

Madencilik ile ilgili ISO 31000 ve ISO 31010’un çerçeve koşullarını göz önünde bulunduran beş temel konuda teknik rehberler hazırlanacak ve dağıtılacaktır. İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanacak rehberlerin, madenlerde havalandırma, kendiliğinden yanma, güvenli davranış, kömür tozu patlamaları, maden gazları, güvenli tahkimat, metan drenajı, vb. konularda hazırlanması planlanmaktadır.

Projenin sonuçlarının paylaşılması amacıyla Proje ile ilgili bir Başarı Kitapçığı hazırlanıp yayınlanacaktır. Projenin Başarı Kitabı, 200’ü Türkçe ve 100’ü İngilizce olmak üzere 300 adet hazırlanacak ve proje sonunda elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Projenin sonuçlarının paylaşılması amacıyla, Proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından bir Kapanış Toplantısı düzenlenecektir. Proje Kapanış Toplantısı sırasında Projenin sonuçları ve başarıları ilgili taraflarla paylaşılacaktır. Ayrıca, ilgili tüm paydaşların Proje uygulaması ile ilgili görüş ve geri bildirimlerinin alınabileceği bir platform olarak hizmet verecektir.

 

BİLİMSEL VE TEKNİK ÇALIŞMALAR

Bu faaliyet kapsamında İSG alanında ilgili paydaşlarla karar almaya yönelik koordinasyon kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini arttırmaya yönelik aşağıdaki belirtilen konularda 3 adet çalıştay düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Maden işyerlerinde mevcut sendikalaşma durumu, sendikalara üye olma konusundaki isteksizlik nedenleri ve İSG açısından sendika üyesi olmanın önemi konularında ilgili işyerlerinde çalışmalar yürütülerek bir saha raporu hazırlanması hedeflenmiştir.

Maden mühendisliği bölümlerindeki mevcut İSG müfredatının değerlendirilmesi amacıyla, ilgili akademik personel ile mülakatlar yapılarak bir rapor oluşturulması hedeflenmektedir.

Verilen finansal desteklerin etkinliğini ölçmek ve gelecekteki finansal desteklerin yöntemini belirlemek ve finansal desteklerin işyerlerine ne ölçüde katkı sağladığını ölçmek amacıyla bir rapor oluşturulması hedeflenmektedir.

 

KOORDİNASYON ve İŞ BİRLİĞİ

Bu faaliyet kapsamında İSG alanında ilgili paydaşlarla karar almaya yönelik koordinasyon kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini arttırmaya yönelik aşağıdaki belirtilen konularda 3 adet çalıştay düzenlenmesi hedeflenmiştir.